Thomas Nylund från VafabMiljö ger sin syn på hur man utvecklar avfallshantering och ser potentialen för IoT i branschen

Thomas Nylund från VafabMiljö ger sin syn på hur man utvecklar avfallshantering och ser potentialen för IoT i branschen

thomas nylund

Med en imponerande bakgrund inom avfallshanteringsbranschen, både i Sverige och globalt, skulle det vara svårt att hitta en mer kvalificerad person än Thomas Nylund när det kommer till att utveckla ett ramverk för att hjälpa lokala myndigheter att på egen hand bedöma mognaden i sin avfallshanteringsverksamhet i ett holistiskt perspektiv.

 


 

Efter att ha arbetat med avfallshantering i ungefär 15 år verkar Thomas idag i form av konsult inom samma bransch. Han arbetar även som Senior Strateg och Rådgivare på VafabMiljö, en organisation för avfallshantering som bildats av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun.

 

Under 2008 – 2019 var Thomas vd för Gästrike återvinnare, ett kommunalförbund, som förser över 167 000 människor med avfallshanteringstjänster i form av insamling, planering, och behandling i kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo och Älvkarleby kommun. Han har även arbetat för SIDA och SKL International och stöttat den globala exporten av svenskt kunnande inom avfallshantering.

 

Thomas är hedersdoktor vid Högskolan i Gävle i miljöteknik och är ordförande för företagsforskarskolan Future-Proof Cities, ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och Mälardalens Universitet med fokus på hållbar stadsutveckling.

 

 

 

En modell för att bedöma avfallshanteringens mognad

 

Thomas Nylunds (förmodligen) största bidrag till en hållbar stadsutveckling inom avfallssektorn återges i form av WHAT-modellen – Waste Management Holistic Assessement Tool.

 

Via hans internationella engagemang insåg Thomas att fokus ofta låg på de tekniska lösningarna för avfall, så som sortering och underhåll av anläggningar. WHAT-modellen identifierar de framgångsfaktorer vilka måste finnas på plats för att etablera ett långsiktigt hållbart avfallshanteringssystem.

 

– Förutom tekniken och systemen för insamling och behandling inklusive bortskaffning måste man ha lagstiftningen på plats. Man måste öka allmänhetens medvetenhet samtidigt som man måste säkerställa en adekvat kompetens bland sin personal – inklusive möjligheten till en adekvat finansiering, säger Thomas Nylund.

 

– Så vi tittar på att identifiera ett 10-tal eller 15 avgörande framgångsfaktorer som måste finnas på plats för att skapa ett realistiskt, långsiktigt och hållbart avfallshanteringssystem. Det hela mynnar ut i en rad frågor där svaren indikerar vilken nivå man befinner sig på för närvarande men även vilka de viktigaste målområdena är för utveckling som man måste ta sig an för att får möjligheten att skapa ett heltäckande system.”

 

De områden som omfattas av WHAT-modellen är:

 • 1.  Avfall, källor, mängder, kategorier
 • 2.  Insamling och transport
 • 3.  Sortering och behandling
 • 4.  Miljöpåverkan
 • 5.  Socioekonomiska egenskaper
 • 6.  Allmänhetens medvetenhet
 • 7.  Mål och syften
 • 8.  Lagar och förordningar
 • 9.  Planering
 • 10.  Finansiering
 • 11.  Kompetens och färdigheter
 • 12.  Samarbete
 • 13.  Affärsmöjligheter och modeller

 

Se hela intervjun för att höra om dessa områden i detalj (på engelska) 

 

 

Thomas konstaterar att WHAT-modellen hjälper till att flytta fokus från de tekniska lösningarna till de “mjuka” områdena, som ofta tenderar att prioriteras lägre.

 

“Ofta är det bäst att börja med de mjuka sidorna av det hela”, säger Thomas Nylund.

 

“Vad är viktigast att rikta in sig på? Hur är den rådande avfallssituationen och miljöbelastningen? Vilka lagar och regler finns det gällande avfallshanteringen inklusive de associerade delarna i samhällsplaneringen? Vem kontrollerar insamlingen av avfallet? Har man upprättat ett planeringssystem för det hela?

 

“(Vi försöker) göra beslutsfattare, tjänstemän, politiker och så vidare, medvetna om alla dessa faktorer – nämligen vikten av att ha riktat in sig på alla de här aspekterna som ett led i att realisera ett hållbart långsiktigt system.”

 

Thomas förhoppning är att modellen kan komma att bli ett digitalt verktyg, där den tillämpas för att stödja utvecklingen mot en mer hållbar och kostnadseffektiv avfallshantering.

 

 

 

Bättre avfallshantering genom att nyttja IoT

 

Thomas leder för närvarande ett projekt på VafabMiljö i form av BAIT- Bättre Avfallshantering med IoT.

 

Thomas påminner om att många kommuner i Sverige har börjat med smarta sensorer för att styra insamlingen utifrån den aktuella mängden skräp som återfinns i containrar och sopkärl .

 

– Att använda sensorer för att optimera logistiken vid insamling och transport är förhållandevis vanligt – något som i sin tur utgjort utgångspunkten för många företag. Men vårt tillvägagångssätt i detta projekt är att tillämpa ett bredare perspektiv för det hela som ett led i att undersöka huruvida vi kan samla in data gällande genereringen av avfall från olika områden och tillika källor. Att studera strukturerna, sammansättningen av hushåll och genereringen av avfallet etcetera är några av de aspekter vilka främjar insamlingen av data sett över tid.”

 

– Vad säger det hela oss? Hur skulle vi kunna tillämpa den data som finns tillgänglig när det kommer till planering och optimering av hela systemet – inklusive möjligheten att förse den genererade avfallet med adekvat feedback?”  frågar Thomas Nylund.

 

Thomas tror att vi kan hjälpa medborgarna att förstå sina mönster gällande återvinning samtidigt som man erbjuder möjligheten till att optimera hela systemet – både när det kommer till storlek och placering av sopkärl.

 

“Jag tycker att du (WasteHero) har en bra inställning till det hela. Att ha en helhetssyn på själva problematiken och försöka hitta lösningar adekvata lösningar för det hela.”

 

Projektet har också även ägnat en del forskning gällande de data som kan komma att samlas in via sopbilarna, inklusive bränsleförbrukning, hastighet och förebyggande underhåll för att bättre organisera hur resurser tillämpas inom sfären för avfallshantering.

 

 

 

Övervinna hindren för att ta det första steget mot smartare avfallshantering

 

Thomas tillskriver gamla system och tankemönster samt traditionella sätt att beskåda verksamheten på som hinder för att kunna gå mot betydligt mer smartare och framförallt mer hållbar avfallshantering.

 

– Många organisationer sitter fast med den leverantör som de ursprungligen använde för digitaliseringen av sitt IT. De finner sig således ofta låsta i dessa gamla system och tillika konfigurationer.”  säger Thomas Nylund.

 

– Det finns en stor tradition i branschen skulle jag säga. Man hör “vi har gjort så här alltid och det har fungerat bra, så varför måste vi ändra något?”

 

Men hans syn på utvecklingen gällande avfallshanteringsbranschen är fortsatt positiv, “Jag tror att det verkligen börjar hända saker nu.”

 

 

 

Kompetenser som krävs gällande framtidens avfallshantering

 

Thomas har tittat på de kompetenser och färdigheter som krävs för att kunna realisera framtidens avfallshantering, “Med tanke på 2030 eller 2050, vad kommer att hända med yrkesverksamma inom avfallshanteringsbranschen och vilken utbildning skulle krävas i framtiden?” 

 

” Vi pratar mycket om digitalisering förstås och då menar jag robotik, mekanisk sortering, artificiell intelligens och sådant tror jag kommer att komma in mer och mer i verksamheten.”

 

 

 

En viktig påminnelse om att tänka utanför boxen

 

På frågan om vilket budskap han skulle vilja dela med sig av till sina kollegor i den kommunala avfallsbranschen återkom Thomas med en viktig påminnelse till alla, att tänka mer utanför den traditionella boxen.

 

” Det finns en tendens att titta på precis vad som har gjorts inom själva sektorn för avfallshantering, inte titta på vilken teknik eller vilka funktioner det finns i andra affärsområden eller andra verksamhetsgrenar.” säger Thomas Nylund.

 

Thomas uppmuntrar lokala myndigheter att lära sig mer om digitalisering och utveckling genom att vända sig till företag inom andra branscher än avfall. Genom att tänka utanför boxen kan vi uppnå smartare och mer hållbar avfallsverksamhet över hela världen.

 

 


 

 

WasteHero erbjuder den bästa molnprogramvaran när det kommer till digitalisering och optimering av den kommunala avfallshanteringen i form av smarta, hållbara och lönsamma lösningar för både kommuner och privata åkerier.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

 

 

Comments are closed.
Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!