11 Icke-förhandlingsbara Krav som Kommuner Måste Inkludera När De Skapar Förslag Gällande Programvara för Kommunal Avfallshantering - WasteHero

11 Icke-förhandlingsbara Krav som Kommuner Måste Inkludera När De Skapar Förslag Gällande Programvara för Kommunal Avfallshantering

Oavsett om den kommunala verksamheten för avfallshantering regleras internt eller läggs ut på entreprenad i form av en privat aktör så ställer kommunerna höga krav när det kommer till de lösningar vilka har kapaciteten att effektiv lösa de utmaningar vilka man ställs inför gällande hanteringen av den kommunala avfallet.

 

I takt med en ökad urbanisering, en högre komplexitet gällande avfallsinfrastrukturen i kombination med prioriteringar för diverse hållbarhetsmål så måste kommuner inta en adekvat position som ett led i att stå sig redo att ta sig an de förändringar vilka nalkas när det kommer till hantering av deras avfall.

 

I följande artikel så tar vi en närmare titt på vad lokala myndigheter bör leta efter hos en programvaruleverantör när det kommer till den kommunala avfallshanteringen. Denna information kan hjälpa beslutsfattare att enklare förstå sig på tillgängliga lösningar vilka för närvarande återfinns på marknaden, samtidigt som det kan tillämpas för att effektivare förbereda anbudskrav inom den privata sektorn.

 


 

 

 1. 1. Intelligent Ruttplanering

 

Intelligent ruttplanering avser en adekvat optimering av insamlingsrutterna, något som i sin tur innebär att mer skräp kan samlas in under en betydligt kortare period. 

 

Det hela går ett steg längre än att endast planera rutten digital i form av att man tar hänsyn till den aktuella trafikinformationen, nyttjar prediktiva datamodeller och information från IoT-enheter (smarta soptunnor och viktsensorer) vilka i sin tur nyttjas som ett led i att ta fram den mest effektiva rutten. Intelligent ruttplanering tar hänsyn till din vagnpark och arbetsresurser som ett led i att säkerställa ett optimalt nyttjande till lägsta möjliga kostnad. 

 

Mer avancerade marknadslösningar erbjuder optimeringsbara parametrar, där rutterna utformas baserat på minskade kostnader, servicenivåer och miljöpåverkan. Detta erbjuder betydligt mer flexibilitet och valmöjligheter när det kommer till din ruttplanering, istället för att anamma standardinställningen för den kortaste rutten.

 

 1. 2. Förvaltning av Maskinpark och Tillgångar

 

Lokala myndigheter behöver ofta finna sig i att hantera ett trassligt nät när det kommer till infrastrukturen för avfallshantering. Det hela inkluderar tillgångar i form av fordon, förare, containrar, depåer och bortskaffningsplatser. 

 

I många fall så är dessa data bundna till diverse kalkylblad, något som sällan erbjuder en tydlig och överskådlig bild gällande vad som faktiskt hanteras. När man söker efter nya lösningar så är det viktigt att överväga investeringar i ett system med förmågan att spåra och analysera prestandan hos både tillgångar och maskinparken.

 

Som en bonus så bör kommuner leta efter lösningar vilka har förmågan att importera historiska viktdata gällande avfalls- och återvinningsbehållare. Dessa historiska data kan sedan nyttjas till att optimera insamlingsrutterna, något som i sin tur bör utgöra ett viktigt inslag när det kommer till anbudsförfarandet.

 

 1. 3. Hytt-teknik

 

Den mest grundläggande tekniken i hytten erbjuder förare en adekvat och vägledd navigering längs avfallsrutterna, samtidigt som de även möjliggör en verifiering av tjänsten i fråga.

 

Mer avancerade lösningar tillhandahåller möjligheten att skicka in förfrågningar gällande huruvida förarna stöter på hinder under sin dagliga rutt, exempelvis i form av en blockerad åtkomst till containrar. En annan funktion som kommuner bör överväga i anbudsförfarandet är omdirigering i realtid, en funktion som möjliggör tilldelning av extra stopp till en specifik förare som redan befinner sig på sin dagliga rutt. 

 

Enkelhet är ett måste när det kommer till teknik i förarhytten. Man bör just därför fokusera på att identifiera ett användarvänligt mjukvarugränssnitt och möjligheten till integration med viktsensorer inklusive RFID-teknik som ett led i att automatisera återkommande dagliga uppgifter såsom viktinformation och kontroll av tjänster avseende containrar. Ju högre grad av automatisering som kan tillämpas som ett led i att underlätta förarens arbetsuppgifter, desto högre nivå av effektivitet kan man förvänta sig!

 

 1. 4. Kundhanteringssystem

 

En av de största utmaningarna som kommuner behöver ta itu med när det kommer till den kommunala avfallshanteringen är en effektivare hantering av önskemål vilka härleds till medborgare och kunder. Den lösning som tillhandahålls idag erbjuder adekvata verktyg vilka bidrar till att skapa en mer tydligare översikt gällande kundtillgångar, extra förfrågningar, kommunikation och fakturering.

 

Mer avancerade verktyg på marknaden gör det även möjligt för anställda att genomföra samtal med kunder inklusive möjligheten att lägga till relevanta förfrågningar i form av ett par klick.

 

Automatisering av kundförfrågningar med minimala insatser från de anställda bör utgöra en ganska eftertraktad funktion, främst på grund av att det hela minimerar den manuella och administrativa bördan när det kommer till själva kundhanteringen.

 

Om det redan existerar ett befintligt CRM-system inom verksamheten i fråga så måste man säkerställa att den kan integreras i den nya lösningen. Det hela möjliggör en effektivare kundtjänst, samtidigt som man säkerställer att inkommande kundförfrågningar kan hanteras betydligt snabbare.

 

 1. 5. Spårning & Kommunikation i Realtid

 

Den lösning som leverantörer erbjuder idag tillhandahåller spårning och kommunikation i realtid mellan en rad olika arbetsverktyg – för både kontorsanställda och fältarbetare. Med föregående i åtanke så bör kommuner betrakta dessa funktioner som en fundamental del av den mjukvarulösning som förväntas levereras gällande hanteringen av den kommunala avfallet.

 

Realtidsspårning erbjuder en helhetssyn i den dagliga verksamheten. Via denna så kan man enklare göra sig införstådd med förarens rutt som ett led i att förbättra servicefönstret, men det hela lämpar sig även för att kunna förstå vilka förare som för närvarande anser sig vara mest lämpliga som ett led i att effektivt kunna hantera en arbetsorder som tillkommit i sista minuten.

 

I och med systemkommunikationen i realtid så får man en högre flexibilitet och kontroll när det kommer till den dagliga verksamheten. De ansvariga kan välja att redigera rutter i realtid och lägga till upphämtningar av containrar i form av uppdaterade och optimerade rutter, vilka i sin tur automatiskt återges i systemet som vederbörande förare fått tillgång till.

 

 1. 6. Självbetjäningsverktyg för Kunder

 

De flesta kommuner förlitar sig på webbformulär, pappersformulär och telefonsamtal när det kommer till att ta emot kundförfrågningar. Dessa återges vanligtvis i form av möjligheten till insamling av bulkavfall och beställningar av extra containrar.

 

Det hela tenderar (ofta) att resultera i en utdragen manuell hanteringsprocess, något som i sin tur medför onödiga belastningar på de anställda. Även om föregående lösningar får jobbet gjort så är det långt ifrån det mest effektiva sättet att hantera inkommande kundförfrågningar. 

 

Man bör således bilda sig en lämplig uppfattning gällande de lösningar vilka erbjuder medborgarna en möjlighet att initiera enkla förfrågningar, lokalisera information kring insamlingen av deras avfall samt tillhandahålla funktioner gällande betalningar för tjänster via en självbetjäningsportal. Det hela eliminerar beroendet av tidskrävande metoder såsom webb- och pappersformulär samtidigt som samtalsvolymerna minskar. Som redan nämnts ovan så bör man säkerställa att den valda lösningen har förmågan att effektivt hantera kundförfrågningar vilka även initieras via telefon.

 

 1. 7. Jämförelseanalys av Resultat

 

Att identifiera en lösning som möjliggör både jämförelse och analys av den dagliga operativa prestandan är avgörande för verksamheten i fråga. Kommuner bör således beakta de lösningar vilka fokuserar på att jämföra planerade resultat kontra faktiska resultat, där fokus i sin tur ligger på mätvärden i form av ruttens varaktighet, genomförd sträcka, antal insamlingar, uppkomna problem, för att nämna några.

 

En annan viktig funktion att hålla utkik efter är anpassningsbara rapporter, något som möjliggör delning med relevanta intressenter i form av ett par klick.  Denna information hjälper de ansvariga att planera, analysera, utvärdera och mäta viktiga KPI:er som ett led i att kunna genomföra datadrivna beslut som ett led i att främja en optimerad verksamhet.

 

 1. 8. Hållbarhetsanalys

 

Hållbarhet utgör en viktig punkt på agendan för kommunerna. Det är av stor vikt att de lokalt ansvariga har möjligheten att spåra verksamhetens inverkan gällande avfallshanteringen på den lokala miljön. 

 

Utan detta riktmärke så kan det vara svårt att identifiera lämpliga förbättringsområden. Som ett minimikrav så bör den nya lösningen inneha möjligheten att spåra CO2-utsläpp, vilka återges i form av bränsleförbrukning, avfallsgenerering och återvinningsgrad. 

 

Mer avancerade lösningar bör ha förmågan att integrera och spåra telematikdata för de fordon som nyttjas, något som i sin tur erbjuder högre uppsatta chefer möjligheten att analysera förarens beteende och nyttja det hela som ett led i att coacha dessa i att framföra deras fordon på ett mer hållbart sätt.

 

 1. 9. Integration med Fordonsteknik och Hårdvaruenheter

 

Det existerar ett stort antal fordonstekniker och hårdvaruenheter på marknaden när det kommer till hantering av vagnparken och insamlingen av kommunalt avfall.

 

Teknikerna i fråga inkluderar en rad funktioner vilka återges i form av RFID-taggar och läsare, inbyggda vägningssystem, GPS, smarta sopsensorer och telematiksystem.

 

Dessa har en viktig uppgift i det hela, nämligen det faktum att de samlar in värdefulla data, något som i sin tur möjliggör en högre grad av automatisering, samtidigt som man skapar en djupare insikt för verksamheten i fråga.

 

Om du anser att dessa tekniker utgör ett viktigt element i din dagliga verksamhet så bör du säkerställa att dessa typer av fordonstekniker och hårdvaruenheter faktiskt kan integreras i din existerande programvarulösning. 

 

 1. 10. Öppen API

 

Förmodligen det viktigaste objektet som återges i denna lista. Leverantören måste kunna tillhandahålla öppna API:er som ett led i att möjliggöra ett smidigt och enkel integrering med andra informationssystem vilka härleds till en tredjepart.

 

Kommuner får ofta finna sig i att vara låsta till att nyttja specifika typer av ERP-, ekonomi- och kundsystem, något som i sin tur medför att nya programvaruleverantörer klarar av att skicka och hämta data till och från dessa system.

 

Man bör istället sträva mot målet om att samla all data i ett ekosystem eftersom det hela erbjuder det mest sanningsenliga underlaget för ett mer adekvat beslutsfattande.

 

 1. 11. Automatiserat Arbetsflöde

 

Lokala myndigheter bör sträva efter att hitta moderna lösningar vilka har förmågan att utföra repetitiva och tidskrävande arbetssätt samt omvandla dessa till automatiserade arbetsprocesser vilka i sin tur kräver minimala insatser från mänskliga resurser.

 

Detta kommer att bidra till att hålla nere kostnaderna för kontorspersonal, samtidigt som servicenivån gällande medborgarna påverkas ej nämnvärt utan kommer även i fortsättningen att hålla en hög nivå.

 

Ett automatiserat arbetsflöde kan till exempel utgöras i form av en container som ej kunnat samlas in på grund av en blockerad åtkomst till att automatiskt inkluderas vid nästa tillgängliga insamlingsrutt.

 

Själva automatiseringen inkluderar även möjligheten till att skicka ett meddelande till vederbörande medborgare (alternativt kunder) som ett led i att informera dessa om den kommande förseningen.

 

För att man verkligen ska vara förberedd på de framtida utmaningarna vilka härrörs till avfallshanteringen så kommer automatiseringen att utgöra en av de viktigaste pusselbitarna för kommunernas verksamhet.

 

Själva automatiseringen kan införas under alla givan arbetsflöden för alla intressenter, förutsatt att ett adekvat system i kombination med lämplig integration redan finnas på plats.

 

Säkerställ således att dessa 11-icke-förhandlingsbara punkter återfinns i ditt nästa anbudsförfarande som ett led i att säkerställa att just din organisation lämpar sig bäst när det kommer till hanteringen av de utmaningar vilka återfinns inom den kommunala avfallshanteringen.

 

 


 

 

Om du önskar få veta mer om hur WasteHero kan främja just din kommunala verksamhet gällande avfallshanteringen samt vilka lösningar som vi kan erbjuda, vänligen ta kontakt med oss redan idag för mer information!

 

WasteHero är den ledande molnbaserade programvaran när det kommer till den kommunala verksamheten för avfallshantering. Vi är experter på att digitalisera och optimera den kommunala avfallshanteringen.

 

WasteHero tillhandahåller smarta, hållbara och lönsamma programvaru- och tekniska lösningar för både kommuner och privata entreprenörer inom segmentet för insamling av avfall.

 

Comments are closed.
Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!